"Величието на една нация, нейния нравствен прогрес, може да се определи според начина, по който тя се отнася към животните"
Махатма Ганди


          Събота, 25/05/24, 5:06 PM         •Ако желаете да коментирате новини,статии и да се включите във форума, регистрирайте се

           
Меню

Търсачка

Архив Новини

Анкета

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ИНЖ. БОЖИДАР ЙОТОВ

   

СТАНОВИЩЕ

ОТ СНЦ „ГРИЖА И ПОДСЛОН ЗА ВСЕКИ” ДО ОБЩИНА РУСЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВТОРНОТО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ – ГРАД РУСЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,

СНЦ „Грижа и подслон за всеки” взе активно отношение, като представи и писмено становище пред Вас, защо следваше да се прекрати първата процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Ветеринарно-медицинско обслужване и управление на общински приют за безстопанствени животни – град Русе”, като представихме и възможните според нас алтернативи за осъщетсвяване на дейността от Община Русе.

С оглед на проведената между Вас и представители на НПО среща на .............................. 2009 година, на която изложихте намерението си да се проведе повторна процедура по възлагане на обществена поръчка, както и дадохте възможност на НПО да изложат своите предложения, представяме на вниманието Ви настоящото становище.

 

В при формулирането на заданието на настоящата процедура, според нас, не следва да се включват отново незаконосъобразни обстоятелства и изисквания. От друга страна, следва да фигурират допълнителни изисквания, които ще са в интерес на Община Русе.

1. Следва да се предостави възможност за най-широко участие на всички български и чуждестранни физически и юридически лица, съгласно изискването на чл. 9 ЗОП.

2. Не следва да се предвижда необосновано дълъг професионален опит на ветеринарния лекар, който ще отговаря за извършването на ветеринарномедицинските дейности. Съгласно чл. 27 ЗВМД управител на ветеринарно лечебно заведение може да е само ветеринарен лекар с професионален опит най-малко три години.

3. Не следва да се поставя изискване собственикът на юридическо лице да е ветеринарен лекар, нито самият участник – физическо лице да е такъв, а да е достатъчно да се удостовери наличие на нает по трудов договор лекар.

4. Не следва да се поставя изискване за предишен опит в ръководенето на приют. Приютите в този им вид и значение са въведени нормативно с влизане в сила на ЗЗЖ. Фактическото им въвеждане стана дори по-късно. Приюти преди ЗЗЖ не е имало, в изолаторите животните са били поставяни при съвсем различен режим и в крайна сметка умъртвявани, затова опит в тази дейност не се налага да се притежава от участника.

5. Следва да се предвиди изрично минимален брой на кастрираните кучета за всеки месец. Минималният брой ще гарантира прилагането на приетата от Общинския съвет Програмата за овладяване популацията на бездомните кучета. Ежемесечната бройка ще позволи на възложителя да упражнява редовен и своевременен контрол за темпа на работа.

6. Следва да се въплати принципът за приоритет на кастрирането на женски кучета. Това може да стане, като се заложи минимален процент кастрирани женски кучета – примерно 60 %, като по-високия процент, предложен от участник, може да е един от критерийте за формиране на оценката при икономически най-изгодна оферта.

   

С уважение: _______________________

/адв. Виолета Добрева – Председател/Copyright "Грижа и подслон за всеки" © 2024 - Използването на снимки и материали от този сайт става с изричното позоваване на източника.
  Hosted by uCoz