"Величието на една нация, нейния нравствен прогрес, може да се определи според начина, по който тя се отнася към животните"
Махатма Ганди


          Събота, 25/05/24, 3:39 PM         •Ако желаете да коментирате новини,статии и да се включите във форума, регистрирайте се

           
Меню

Търсачка

Архив Новини

Анкета

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
ИНЖ. БОЖИДАР ЙОТОВ


СТАНОВИЩЕ
ОТ СНЦ „ГРИЖА И ПОДСЛОН ЗА ВСЕКИ” И „СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЖИВОТНИТЕ” ДО ОБЩИНА РУСЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦУДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ – ГРАД РУСЕ” И АЛТЕРНАТИВИ

СНЦ „Грижа и подслон за всеки” е ангажирано с проблемите на Община Русе във връзка с организацията и осъществяване на дейностите, които са в тежест на Община Русе съгласно ЗЗЖ и Програмата за овладяване популацията на бездомните кучета в град Русе.
С оглед зачестилите жалби до Община Русе от граждани, станали жертва на агресивно поведение на бездомни животни, както и с оглед на множеството сигнали за нехуманно отношение към бездомните кучета при тяхното залавяне и престой в Общинския приют, СНЦ „Грижа и подслон за всеки” и „Сдружение за защита правата на животните” се считат задължени да вземат отношение по въпроса за принципната организация на дейността, което ще е в основата на успешното решаване на проблема.
С оглед на изложеното, представяме на Вниманието нашето Становище, което се надяваме да имате предвид при вземане на своето решение относно бъдещата организация на дейността по ограничаване популацията на бездомните животни в града ни.

1. Прекратяване на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.
1.1. Защо следва да се прекрати.
1.2. Как следва да се прекрати.
1.3. Възможни последици.
2. Алтернативи за организацията на дейността на Община Русе.
2.1. Откриване на процедура за възлагане на нова обществена поръчка при променени параметри.
2.2. Общинско търговско дружество.
2.3. Общинско предприятие.

1. Прекратяване на обявената процедура по възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Ветеринарно-медицинско обслужване и управление на общински приют за безстопанствени животни - гр.Русе”.
1.1. Обявената с Решение РД  01/447  от 27.01.2009 г. процедура за възлагане на малка обществена поръчка следва да се прекрати, тъй като същата е незаконосъобразна и нецелесъобразна, с оглед интересите на Община Русе като юридическо лице, на гражданите на общината, както и с оглед изпълнението на Програмата за овладяване популацията на бездомните кучета, приета от Общински съвет – град Русе.
1.1.1. Процедурата е незаконосъобразна, тъй като съдържа в обявлението и в документацията за участие противоречия, които не могат да се преодолеят чрез тълкуване, както и поради обстоятелството, че предвижда условия, които необосновано поставят ограничения за участие на определени кандидати и предопределят резултата от поръчката. Тези условия, след телефонен разговор с експерти на АОП, бяха определени като евентуални „дискриминационни критерии”.
И при най-внимателен прочит на обявлението за участие и на документацията не може да се изведе обоснован извод, кои са допустимите активно легитимирани лица, които могат да участват в процедурата като кандидати. Съгласно чл. 6 ЗОП „Субекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки са възложителите, кандидатите, участниците и изпълнителите”, а чл. 9 „Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения”. В разрез със законовия принцип за възможно най-широка възможност за участие на български и чуждестранни субекти, в обявлението си Община Русе използва формулировки, които не могат да бъдат тълкувани разумно, което води до незаконосъобразност на обявлението. От обявлението, от една страна, не може да стане ясно, дали може да участват само физически лица или могат да участват и юридически лица, и от друга страна, дали, ако могат да участват юридически лица, то те трябва да са търговски дружества или може да бъдат и юридически лица с нестопанска цел. Конкретно формулировките:
За първата неяснота: т. III.3.1, която постановява „Участникът да е ветеринарен лекар с мин. 10 години трудов стаж и да е преминал курс за обучение за хуманно отношение към животните. Да притежава необходимите разрешителни документи, изисквани от ЗВМД и ЗЗЖ за извършване на ветеринарно-медицинска дейност” не кореспондира по разумен начин с текста на т. III.2.1., където се говори за изискуеми документи за юридическо лице. Няма как юридическо лице да бъде ветеринарен лекар съгласно българското законодателство. Това противоречие, обаче, не може да се преодолее с тълкуване. За него следва да се промени обявлението, което ще е в хипотезата на чл. 24, ал. 1, т. 6 НВМОП – ще са установени нарушения при откриването на процедурата, които не могат да се отстранят, без това да промени условията, при които е обявена процедурата – което ще трябва да доведе до прекратяване на настоящата процедура.
Второ противоречие е налице и относно това, дали в процедурата могат да участват ЮЛНЦ или само ТД. Абсолютно некоректна, неясна е формулировката в т. III.2.1.2. „Собственикът на фирмата”. „Фирмата” е наименованието на едно юридическо лице, част е от предприятието на всеки търговец, негово неимуществено право. Правните абсурди в Обявлението продължават и по-нататък. Това става ясно, когато се опитаме да си отговорим на въпроса: може ли да участва в тази обществена поръчка българско юридическо лице, търговско дружество, чиито дялове са собственост на друго юридическо лице. Така, дори и да приемем, че под „фирмата” в обявлението се има предвид „търговското дружество”, ще стигнем до абсурдния извод, че юридическо лице, чиито дялове са собствени на друго юридическо лице, а управителят или собственикът на дяловете на второто юридическо лице е ветеринарен лекар, не следва да се допуска до участие в обявената процедура. Това, обаче, определено ще е основание за успешно обжалване пред КЗК, тъй като ще е в разрез не само с правните принципи, но и с изрични правни норми.
1.1.2. Обявената поръчка освен незаконосъобразна, е и нецелесъобразна.
Първо, глобално, като форма за извършване на дейността, заложена в програмата, не е удачно Общината да дезертира от отговорностите си пред гражданите, като ги прехвърля на лице, над което няма да може да упражни никакъв непосредствен контрол. Спирането на плащанията, прекратяването на договора с изпълнителя са методи за въздействие, които са косвени и по никакъв начин няма да помогнат примерно при необслужване на жалбите. Общината, съгласно формата, която е избрала, губи всички лостове за незабавен, рязък и обществено приемлив контрол над дейността. И гражданите, които са ухапани от кучета, и природозащитните организации, в кризисен момент изискват незабавна реакция спрямо конкретни животни. В случай, че единственият общински изолатор се управлява от лице, което не изпълнява своите задължения, Община Русе реши да предприеме действия, те ще породят своя резултат едва след поне два месеца – времето, необходимо да се прекрати договора, да се подготви нова обществена поръчка, да се проведе тази поръчка. И това, без да се взема, към момента неопределимия срок, за колко време новият изпълнител ще е в състояние да започне изпълнение на дейността.
Второ, в обявлението на процедурата по възлагане на обществена поръчка е заложено изискване за посочване на планиран максимален брой обработени животни /кучета/ за една година, като това е и един от показателите за оценка на офертите – т. IV.2.1. – Показатели - т.3. Липсата на задължителен минимален брой обработени животни за периода до края на 2009 година, както и липсата на изискване за определено съотношение между мъжки и женски кучета, въпреки че са налични, макар и неофициални, данни за броя на бездомните кучета в Русе, е в противоречие със задълженията на Общината съгласно ЗЗЖ и Програмата. С така формулиран показател за оценка на офертите, всеки кандидат може да посочи голям планиран максимален брой обработени животни. Това, обаче, за гражданите няма значение, за тях е от по-голямо значение гарантираният минимален брой обработени животни. Това изискване не кореспондира и с факта, че към момента на откриването на процедурата в града ни само един приют извършва дейност по програмата и ЗЗЖ – общинският, тъй като с официално писмо СНЦ „Германо-българска помощ за животните” обявиха, че спират лова и кастрирането на животни.
Трето, изискванията към кандидата и финансовите условия, предвидени в обявлението, до голяма степен препятстват участието на други кандидати, освен досегашния управител на изолатора – доктора Станчев.
Изискването за „опит при изпълнение на подобни дейности /поръчки/”, което се съдържа като т. 2 в показателите за оценка на офертите, заедно с изискването на 10-годишен стаж, препятства участието на други кандидати, защото в града ни има двама лекари с „опит при изпълнение на подобни дейности”, но само единият от тях има 10 години стаж.
Финансовите условия, които предлага общината, а именно – липсата на авансово плащане, предвиждане на максималния възможен по закон размер на гаранцията за изпълнение – 5%, превръщат изпълнението на дейността в непривлекателна за лица от други населени места, както и невъзможна за лица с добра организация, но с неголям паричен ресурс в брой. Нормално е при изискване да бъде организирана дейност да се предвиди и поне минимално авансово плащане – примерно 5 или 10 % от сумата, което ще помогне на изпълнителя да започне изпълнението на поръчката и да не влага собствен паричен ресурс през първия месец. С оглед на това, изкуствено, до участие в процедурата са препятствани други желаещи освен досегашния управител.
С оглед на изложените в т. 1 предпоставки, считаме, че Кметът на Община Русе, в качеството му на представляващ възложителя, следва да вземе решение за прекратяване на Обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Ветеринарно-медицинско обслужване и управление на общински приют за безстопанствени животни - гр.Русе” със законните последици от това.

1.2. Възможния начин за прекратяване на процедурата е законово регламентиран в НВМОП. Съгласно текста на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НВМОП.
Чл. 24. (1) Възложителят прекратява процедурата за възлагане на малка обществена поръчка с мотивирано решение, когато:
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
Алтернативно, прекратяване може да се постанови и на следното основание в същия член, което е възможност за възложителя:
ал. 2, т. 2:  има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.
По ал. 1 е задължение да прекрати, а по ал. 2 е право да прекрати.

1.3. Последиците от прекратяването на настоящата процедура са в по-голямата си част положителни. Прекратяването се явява дори належащо. Единствената отрицателна последица е, че Община Русе ще трябва извърши наново процедурата, което би я забавило с около един месец. Респективно, Общината следва да предприеме действия за организирането на дейността по друг начин, което също би отнело срок от време, който според нас не е по-дълъг от организацията на нова поръчка. Този срок и тази отрицателна последица е разумна цена, която следва да се плати, за да се препятства започването на изпълнение на една незаконна и нецелесъобразно зададена дейност, каквато се предвижда с настоящата поръчка.

2. След прекратяване на текущата процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Ветеринарно-медицинско обслужване и управление на общински приют за безстопанствени животни - гр.Русе” са възможни поне няколко алтернативи:
2.1. Нова поръчка с променени показатели. Първият възможен път за действие след прекратяване на настоящата процедура по възлагане на малка обществена поръчка е Община Русе да формулира по-прецизно обявлението и документацията си и да тръгне по пътя на нова обществена поръчка. По този начин, ще се преодолеят незаконосъобразностите на сегашната, но всичко казано за нецелесъобразността на целената форма на осъществяване на дейността ще остане. При предоставяне на трето лице всички суми и средства за реализиране на дейността, Община Русе ще разчита единствено на добросъвестността на изпълнителя, за да гарантира интересите на своите граждани. Липсата на възможност изпълнителят да бъде заставен веднага, на деня, да извърши определено действие, да реагира по жалба, са съществен недостатък на тази форма. Това че Общината предоставя дейността на трето лице, няма да промени обстоятелството, че задълженията по ЗЗЖ и Програмата са с адресат Общината. В името на гражданите, при положение, че към настоящия момент друг субект не изпълнява кастрационна програма на територията на града ни, Община Русе следва да търси форми на извършване на своите задължения, на организиране на дейността, при които може да упражнява непосредствен контрол. Средствата, предвидени в бюджета за тази година не са толкова много, че трето лица да извлича печалба от тях, с оглед на което не е уместна тази форма на организация на дейността – предоставянето й за извършване от трето лице, търговец.
2.2. Общинско търговско дружество. Тази форма е възможна, но е нецелесъобразна.  Притежавайки капитала на едно общинско дружество, определяйки неговите ръководни органи Общината е в състояние да упражнява непосредствен контрол чрез своите представители в  ръководството му. Но, търговското дружество, макар и собствено на Общината, се създава с цел реализиране на печалба, която да постъпи в общинския бюджет, като собственик на капитала на това търговско дружество. С оглед на това обстоятелство и на нищожния размер на предполаганите собствени приходи е нецелесъобразно създаването на такава структура.
2.3. Общинско предприятие
2.3.1. Нормативна уредба: чл. 51 – 55 ЗОС, Правилник, прието Общинския съвет за конкретното общинско предприятие.
2.3.2. Същност. Съгласно чл. 52, ал. 1 ЗОС „Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет”. Общинското предприятие се създава с решение на общинския съвет за извършване на дейности по чл. 53 ЗОС. С решението на общинския съвет за образуване на предприятието се определя и предметът на дейност, численият състав, средствата, които му се предоставят. Управлението се осъществява от директори/управители на трудови договори, сключвани от кмета на общината. Съгласно българското законодателство общинското предприятие не е юридическо лице, не е самостоятелен субект. В тази насока е и съдебната практика:  /Примерно: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 29.03.2002 Г., СГС, II "В", ЧАСТНО ГР. Д. № 1372/2002 Г. - СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБА НА ЧЛ. 52, АЛ. 1 ОТ ЗОС "ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ" Е СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО НА ОБЩИНАТА" - Т.Е. ЗВЕНО, ЕДИНИЦА ОТ СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНАТА, А НЕ САМОСТОЯТЕЛЕН СУБЕКТ. КАСАЕ СЕ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЩИНСКИ ЗВЕНА - СТРУКТУРНИ ЕДИНИЦИ НА ОБЩИНАТА, С ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА /ЧЛ. 52, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗОС/, КОИТО НЕ РАЗПОЛАГАТ СЪС САМОСТОЯТЕЛНОСТ: - БЮДЖЕТЪТ ИМ СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ /ЧЛ. 51, АЛ. 3 ОТ ЗОС/, КОЙТО С РЕШЕНИЕТО СИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОП ПРЕДОСТАВЯ НА СЪЩОТО И ОПРЕДЕЛЕНО ИМУЩЕСТВО, НО САМО ДА ГО УПРАВЛЯВА. ЕТО ЗАЩО ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ Е ПРОЦЕСУАЛНО НЕПРАВОСПОСОБНО И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СТРАНА В ПРОЦЕСА. ИСКЪТ НАСОЧЕН СРЕЩУ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, А НЕ СРЕЩУ ОБЩИНАТА Е НЕДОПУСТИМ./. Член 52, ал. 1 ЗОС изрично подчертава, че общинското предприятие е специализирано звено на общината. Безспорно, за осъществяване на дейността си общинското предприятие влиза в правоотношения с трети лица. С оглед на това е уместно и целесъобразно в правилника на Общинския съвет за конкретното общинско предприятие да се признае известна правосубектност. / в същия смисъл и Теорията – Боянов, Г. „Вещно право”, Пето издание, ИК „Авалон”, София, 2001 година. – „да имат отделна банкова сметка, да могат да бъдат страни по съдебни и арбитражни дела, да сключват договори във връзка с възложените им дейности, като в тези случаи те ще действат по упълномощаване от името и за сметка на общината”/.
2.3.3. Предимствата на организацията на дейността под формата на общинско предприятие са много. Съгласно ЗЗЖ и Програмата Община Русе има конкретни задължения, които следва да изпълнява, които дължи на гражданите си. Към настоящия момент, когато друг субект на територията на Община Русе не извършва кастрация, е необходимо общината да поеме изпълнението на задълженията си по ЗЗЖ и Програмата. При Общинското предприятие, директорът/управителят са в служебна/трудовоправна зависимост. Субординационната връзка с общинска администрация е пряка, директна и може да се реагира адекватно при възникнала ситуация. Контролът, който може да се осъществява при неадекватни действия или при бездействия е внезапен и ефективен. При другите форми – възлагане на дейността или търговско дружество контролът  и въздействието на Общината са косвени и или не ефективни, или не толкова ефективни. Ситуацията с бездомните кучета в град Русе бързо ескалира. Община Русе дължи решаването на проблема на своите граждани. Делегирането на цялата дейност на трето лице, търговец, целящ реализирането на печалба, в момент, когато всяка единица ресурс са особено ценни, е нецелесъобразно, обществено е неоправдано и няма да доведе до положителни резултати за гражданите на Общината. С организирането на дейността под формата на общинско предприятие, Община Русе ще се заеме непосредствено с изпълнение на своите задължения по ЗЗЖ и Програмата, в момент, когато това става вече особено належащо. Към настоящия момент е необходимо да се създаде порядък в хаоса, а не да се поддържа порядък.

С оглед на изложеното, Ви молим да прекратите висящата процедура по възлагане на малка обществена поръчка, както и да предприемете всички необходими и законосъобразни мерки за адекватно организиране на дейността по ограничаване популацията на бездомните животни в града ни, като предлагаме това да стане под формата на Общинско предприятие.

град Русе                   
25.02.2009г.   
За СНЦ „Грижа и подслон за всеки”


Copyright "Грижа и подслон за всеки" © 2024 - Използването на снимки и материали от този сайт става с изричното позоваване на източника.
  Hosted by uCoz