"Величието на една нация, нейния нравствен прогрес, може да се определи според начина, по който тя се отнася към животните"
Махатма Ганди


          Събота, 25/05/24, 4:29 PM         •Ако желаете да коментирате новини,статии и да се включите във форума, регистрирайте се

           
Меню

Търсачка

Архив Новини

Анкета

Н  А  Р  Е  Д  Б  А

 

ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

           

 

(Тази наредба е приета на основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 270, прието с Протокол №16 от             17.07.2008 г. и утвърдена с решение № 479  по протокол 23/19.02.2009 г.)

                                         

Русе, ФЕВРУАРИ 2009 год.

 

Чл. 1. С тази Наредба се определят реда и начина на притежаване, отглеждане и контрола на животни на територията  на Община Русе съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД),  Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и други специални нормативни актове.

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.2.(1.) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в строителните граници на гр.Русе с изключение на кварталите "Долапи”, "Средна кула”, "Образцов чифлик” и селищно образувание "ДЗС”. Декоративни животни могат да се отглеждат при домашни условия при спазване на изискванията за защита и хуманно отношение съгласно ЗВМД, ЗЗЖ и Наредба №39 от 01.12.2008 год. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.

(2.) Броят на селскостопанските животни в кварталите "Средна кула”, "Долапите” и "Образцов чифлик” и в селищно образувание "ДЗС”, както и на територията на всички кметства от Община Русе, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове, е  както следва:

а/ едри преживни животни /говеда и биволи/, в т.ч. приплодите – до 3 бр.;

б/ прасета за угояване  - до 5 бр.;

в/ дребни преживни животни /кози, овце и др./ - до 10 бр.;

г/ зайци - до 8 бр. майки.;

д/ птици – до 50 бр.;

е/ еднокопитни /коне, магарета и техните хибриди/ - до 3 бр. и приплодите им до едногодишна възраст.

Чл.3. Кметовете на кметства се задължават да контролират броя на животните в чл.2, ал.2 и да определят със заповед маршрутите за придвижване на животните в рамките на населеното място до терените за паша.

Чл.4. Към сградите за отглеждане на селскостопански животни се изграждат съоръжения за поемане на твърд и течен торов отпад.

Чл.5. Съхраняването на торовите отпади до оползотворяването им се осъществява от собствениците на животните или лицата, в чието владение се намират торовите отпади.

Чл.6. Забранява се:

т.1. движение на животни отглеждани със стопанска или нестопанска цел в населени места без придружител;

т.2. пашата на селскостопански животни в населените места на територията на Община Русе.

т.3. повреждането на изкуствени хранилки и птичи къщички в паркове, лесопаркове, градини на територията на Община Русе.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ

 

Чл. 7. Регистрация на животни - компаньони:

(1). Собствениците на домашни кучета ги регистрират при ветеринарен лекар по реда на  ЗВМД.

(2). При придобиване на куче с вече платена годишна такса, същата не се заплаща от новия собственик.

(3). В отдел "Екология" към общинска администрация се поддържа регистър на домашните кучета. В регистърът се съдържат данните от ветеринарномедицинските паспорти на всяко регистрирано от ветеринарните лекари домашно куче;

(4). Ветеринарните лекари са длъжни до десето число на месеца, следващ отчетния период да изпращат в отдел „Екология” на общинска администрация ежемесечна справка за регистрираните от тях домашни кучета. Ветеринарните лекари подават справка в отдел „Екология” дори в случаите, когато през съответния месец няма регистрирани домашни кучета

Чл. 8. При извеждане на животно-компаньон на обществено място собственикът и/или придружителят е длъжен:

1. Да не оставя животното -компаньон без надзор;

2. Да не използва животни - компаньони за комерсиални цели – просия и хазарт;

Чл. 9. Забранява се разхождането на кучета с тегло над 10 кг от малолетни лица.

Чл.10. Забранява се разхождането, преминаването и престоя на животни-компаньони на територията на детски ясли, детски градини, учебни и здравни заведения, и детски площадки.

Чл.11. Куче, което се движи свободно (без повод и придружител) извън определените места се счита за безстопанствено и подлежи на настаняване в приют за безстопанствени животни.

Чл. 12. (1). Собственик, чието куче е изгубено, избягало или откраднато е длъжен да уведоми писмено отдел „Екология” при община Русе в тридневен срок от узнаването.

  (2). В двудневен срок от получаване на уведомлението по ал.1 отдел „Екология” информира приютите за безстопанствени животни на територията на Община Русе за обстоятелствата по ал.1.

 

РАЗДЕЛ IІІ

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.13. Контролът за изпълнението на тази Наредба се упражнява от Кмета на Общината и упълномощен от него заместник-кмет.

Чл. 14. (1) За нарушение на чл. 2 , ал.2 глобата е в размер от 100 до 1 000 лева.

 (2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 2 000 лева.

Чл. 15. (1) За нарушение на чл. 10 от настоящата наредба глобата е в размер на 200 до 500 лева.

(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е  в размер от 500 до 700 лева.

Чл.16 Ветеринарен лекар, който не е спазил изискванията по чл.7, т.4 се наказва с глоба от 20 до 40лв., а  при повторно нарушение  - с глоба от 40 до 60лв .

Чл. 17. За други нарушения на тази наредба се налага глоба от 20 до 150 лева, освен ако със закон не е предвидено друго.

  Чл.18.(1). Нарушенията по тaзи наредба се установяват актове, съставени от служители  на Отдел „Екология”,  СЗ КООРС при Община Русе и други упълномощени със Заповед на Кмета на Община Русе служители на  общинската администрация.

           (2) . Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощен от него Заместник-кмет.

           (3). Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

РАЗДЕЛ ІV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

§1. По смисъла на тази наредба:

1. "Декоративни животни" са диви животни, които не представляват заплаха за здравето и живота на хората и животните, за които собствениците им могат да осигурят условия, съответстващи на физиологичните и етологичните им особености.

2. "Животни" са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата природа.

3. "Животни-компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас Риби.

4. "Селскостопански животни" са животни, отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други селско- или горскостопански цели, или за работа.

5. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

6. "Приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

 

РАЗДЕЛ V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 270 прието с Протокол №16 от 17.07.2008 год. и отменя раздел ІІІ и раздел ІV от Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе приета с Решение № 54 по Протокол № 6 от 15.05.1992 г. на Общински съвет-Русе.

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от оповестяването и в интернет страницата на Община Русе.

         

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          /Искрен Веселинов/Copyright "Грижа и подслон за всеки" © 2024 - Използването на снимки и материали от този сайт става с изричното позоваване на източника.
  Hosted by uCoz